Strona przeznaczona tylko dla osób pełnoletnich. Wchodząc na stronę
oświadczasz, że masz ukończone 18 lat i wyrażasz zgodę na przedstawienie
treści dotyczących produktów alkoholowych

 

Czy masz ukończone 18 lat? 

 


Darmowa dostawa od 350 zł

sklep@winnehistorie.pl

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.winnehistorie.pl

Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży prowadzonej przez ARDEA Joanna Wolańska z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Wolności 142, 58-500 Jelenia Góra, zarejestrowaną pod numerem NIP 8842201513 REGON 978065315, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

§1 Wyjaśnienie pojęć

1. Wyrażeniom użytym w regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

 • Sklep - serwis prowadzony w systemie teleinformatycznym pod adresem internetowym www.winnehistorie.pl,
 • Regulamin - niniejszy regulamin,
 • Zamówienie - oznacza oświadczenie woli Klienta o zawarciu umowy sprzedaży, złożone za pośrednictwem Sklepu do Sprzedawcy,
 • Klient - osoba fizyczna, jeśli posiada zdolności do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną. Klientem może być konsument lub podmiot niebędący konsumentem. Postanowienia regulaminu stosuje się do wszystkich Klientów, chyba że regulamin stanowi, że postanowienie stosuje się tylko do Konsumentów albo wyłącza ich stosowanie do konsumentów,
 • Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Przedsiębiorca uprzywilejowany - Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który zawiera ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub Umowę o Świadczenie Usług na podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • Konto klienta - tworzony przez Sklep i przypisany do nazwy użytkownika elektroniczny panel klienta, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie i sprawdzić status jego realizacji,
 • Login - ciąg znaków, który łącznie z hasłem, służy do logowania na Koncie klienta. Loginem jest adres e-mail podany podczas rejestracji konta.
 • Sprzedawca - ARDEA Joanna Wolańska, z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Wolności 142, 58-500 Jelenia Góra, NIP 884 220 15 13, adres e-mail: sklep@winnehistorie.pl,
 • Towar - produkt, którego oferta sprzedaży zamieszczona jest w Sklepie,
 • Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 • Dzień złożenia zamówienia - jest to dzień dotarcia oświadczenia Klienta o zawarciu umowy do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy,
 • Dzień realizacji zamówienia - dzień przekazania sprzedanego towaru wybranemu przez Klienta przewoźnikowi lub dzień pozostawienia towaru do odebrania w siedzibie Sprzedawcy, w przypadku odbioru osobistego,
 • Dostawa - czynność faktyczna doręczenia przez Przewoźnika towaru na adres przypisany do Konta klienta lub inny adres przekazany Sprzedawcy,
 • Przewoźnik - przedsiębiorca, za pośrednictwem którego Sprzedawca dokonuje Dostawy,
 • Koszyk - skrypt zamieszczony na Stronie sklepu, w którym Klient może sprawdzać jakie towary wybrał do zakupu, a także modyfikować ich ilość,
 • Przedsiębiorca uprzywilejowany - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zawiera umowę w sklepie, a umowa ta nie ma dla niej charakteru zawodowego.

 

§2 Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną oraz zawiera umowy sprzedaży towarów.

2. Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do >18% alkoholu (Zezwolenia Nr I/ 25/B/25/2018 oraz Nr I /25/C/21/2018 wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry) na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 t.j./ i. art. 106 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. / Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.

3. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Jeleniej Górze, przy ul. Konopnickiej 2a, 58-520, adres e-mail: sklep@winnehistorie.pl

4. Treści zamieszczone w Sklepie, w szczególności zdjęcia, opisy, logotypy, wzory, znaki, układ strony internetowej, a także domena sklepu, stanowią własność lub są przedmiotem praw autorskich lub innych praw Sprzedającego, chyba że prawa te przysługują podmiotom trzecim.

5. Sprzedawca udostępnia treść regulaminu w sposób umożliwiający trwałe pozyskanie i odtwarzanie za pomocą systemu teleinformatycznego. Niezależnie od tego Klient może utrwalić treść Regulaminu poprzez jego wydrukowanie.

6. Poprawne korzystanie ze Sklepu oraz usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, wymaga posiadania systemu operacyjnego Windows 7, Windows 10 lub inny kompatybilny, przeglądarki internetowej: Google Chrome lub innej kompatybilnej, łącza internetowego o przepustowości 1 Mb/s, obsługi skryptów Java.

7. Dla optymalnego wyświetlania strony internetowej sklepu należy ustawić rozdzielczość monitora 1920x1080.

8. W celu bezpiecznego korzystania z usług elektronicznych, dokonywania płatności, kontaktu ze Sprzedawcą, Klient powinien korzystać z urządzenia wyposażonego w legalne i aktualne oprogramowanie antywirusowe.

9. Sklep korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka).

10. Klient korzystający z usługi świadczonej drogą elektroniczną nie może dostarczać treści bezprawnych. Sklep usunie treści bezprawne dostarczone przez Klienta w razie ich ujawnienia lub uzasadnionego wniosku podmiotu trzeciego.

11. Sklep prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie kieruje oferty za granicę.

12. Umowy są zawierane wyłącznie w języku polskim.

13. Sklep przestrzega postanowień Ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.). W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy Ustawy.

14. Witryna jest przeznaczona dla osób, które ukończyły 18 lat.

15. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. 

16. Kupujący potwierdza, że jest osobą pełnoletnią poprzez zatwierdzenie komunikatu pojawiającego się po uruchomieniu Sklepu. 

17. Wszystkie towary oferowane przez Sprzedającego są nowe i wolne od wad, chyba że w opisie produktu wskazano inaczej.

18. Materiały graficzne, m.in. zdjęcia produktów są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji produktu. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie designu.

19. Sklep służy także do umieszczania informacji i artykułów edukacyjnych dotyczących produktów alkoholowych oraz do obsługi prowadzonej przez Sprzedawcę sprzedaży stacjonarnej.

20. Sklep internetowy umożliwia zakup biletu wstępu na wydarzenie organizowane przez Sprzedającego. Zakup powinien nastąpić nie później niż 2 dni robocze przed wydarzeniem. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży biletów w każdej chwili, bez podania przyczyn. Klient powinien okazać potwierdzenie zamówienia biletu oraz potwierdzenie płatności podczas wydarzenia. Zamówienie biletu może być anulowane przez Klienta nie później niż 3 dni robocze przed datą wydarzenia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@winnehistorie.pl. Zwrot środków za zakup zostanie zrealizowany tą drogą, jaką opłacono zamówienie, w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania anulowania zamówienia. W przypadku odwołania wydarzenia przez Sprzedawcę, Sprzedawca zawiadomi o tym niezwłocznie Kupującego i niezwłocznie zwróci opłatę za bilet wstępu tą drogą, jaką opłacono zamówienie. Bilet wstępu na wydarzenie traci ważność w momencie rozpoczęcia wydarzenia opisanego w potwierdzeniu realizacji zamówienia. Z chwilą rozpoczęcia wydarzenia Klient traci prawo do zwrotu ceny biletu. Niewykorzystane bilety wstępu nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

 

§3 Rejestracja konta klienta

1. Zamówienie może być złożone po zarejestrowaniu Konta klienta lub bez rejestracji, po dostarczeniu Sprzedawcy wymaganych do ukształtowania umowy danych. Klient może korzystać ze Sklepu, jeżeli posiada miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Usługi elektroniczne świadczone są 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, chyba że regulamin stanowi inaczej, z wyłączeniem czasu przeznaczonego na przerwy techniczne związane z obsługą Sklepu.

3. Przez rejestrację Konta Klient zawiera nieodpłatną umowę o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta klienta na czas nieoznaczony. W ramach umowy Klient może korzystać z oprogramowania sklepu, składać zamówienia, weryfikować stan wykonania umowy, sprawdzać stan płatności oraz korzystać z formularza kontaktowego.

4. W celu zarejestrowania Konta klienta należy na stronie Sklepu kliknąć Logowanie, a następnie wybrać opcję Zarejestruj się. Nastąpi przekierowanie na stronę rejestracji. Następnie należy wypełnić formularz elektroniczny i przesłać go Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku Zarejestruj się. Przesłanie formularza stanowi oświadczenie woli o zawarciu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Klient może w każdej chwili zrezygnować z rejestracji przez zamknięcie okna w przeglądarce. Dane osobowe wpisane przed przesłaniem formularza do Sklepu nie są przetwarzane.

5. Dane konieczne do rejestracji konta są oznaczone w formularzu. Sprzedawca odmawia świadczenia usługi, jeżeli Klient nie poda danych koniecznych do rejestracji lub zawarcia umowy. Nie jest możliwe korzystanie z usług anonimowo lub pod pseudonimem.

6. Klient przed wysłaniem formularza akceptuje Regulamin, klikając checkbox "Zapoznałem się z Regulaminem sklepu internetowego i akceptuję jego treść".

7. Jeżeli formularz elektroniczny został prawidłowo wypełniony, po kliknięciu “Zarejestruj się” Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny. Klient powinien aktywować konto poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego.

8. Klient powinien na bieżąco aktualizować dane wprowadzone podczas rejestracji Konta.

9. Klient, który dokonał rejestracji konta może rozwiązać umowę w każdej chwili, przesyłając oświadczenie woli drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@winnehistorie.pl. Usunięcie Konta klienta nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania żądania. 

10. Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, przesyłając oświadczenie woli na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji.

11. Jeżeli Klient dostarczy treść bezprawną, dokona czynności na szkodę Sklepu lub innego Klienta, naruszy postanowienie regulaminu lub obowiązujące przepisy, Sprzedawca wezwie go do niezwłocznego zaprzestania naruszeń.

12. Klient jest zobowiązany zachować w tajemnicy login oraz hasło do swojego Konta klienta i nie udostępniać ich osobom trzecim.

13. Wszelkie informacje związane z wykonywaniem usług elektronicznych, obsługą zamówień, reklamacji, zwrotów, będą przesyłane przez Sprzedawcę na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta klienta, a jeżeli Klient złożył zamówienie bez rejestracji, na adres podany w zamówieniu.

 

§4 Procedura reklamacji usługi elektronicznej

1. Sprzedawca świadczy usługę prowadzenia Konta klienta, a także usługi Koszyka, Formularza kontaktowego, Newslettera i inne związane z prowadzeniem Sklepu z należytą starannością.

2. Jeżeli w ocenie Klienta usługa jest wykonywana nienależycie, może on złożyć reklamację.

3. Reklamacja usługi elektronicznej może być złożona w formie elektronicznej, pocztą lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy, pod adresem: ul. Wolności 142, 58-500 Jelenia Góra.

4. W reklamacji Klient powinien dokładnie opisać przyczynę reklamacji. Jeżeli przyczyna reklamacji opisana jest w sposób uniemożliwiający jej należyte rozpatrzenie, Sprzedawca może wezwać Klienta do jej uzupełnienia.

5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, a następnie powiadomi Klienta o decyzji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§5 Składanie zamówień

1. W celu złożenia zamówienia Klient, który zawarł umowę o prowadzenie Konta klienta powinien zalogować się na to konto. Klient powinien kliknąć przycisk Moje konto w prawym górnym rogu strony. Nastąpi przekierowanie na stronę logowania. W odpowiednich oknach należy wpisać login oraz hasło.

2. Klient powinien wybrać odpowiednią kategorię towarów, a następnie kliknąć na produkt, którym jest zainteresowany. Klient powinien określić ilość produktów w polu “ilość”, a następnie kliknąć przycisk Dodaj do koszyka. Po dodaniu produktów do Koszyka należy kliknąć na ikonę Koszyka w prawym górnym rogu ekranu. W Koszyku wyświetlają się dostępne opcje zakupu.

3. Chcąc dokonać zakupu towarów należy kliknąć na przycisk Kup, a następnie wybrać formę dostawy i płatności poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk. W oknie tym Sklep podaje również łączną kwotę, którą należy zapłacić po dokonaniu zamówienia.

4. Jeżeli adres wysyłki jest inny niż adres podany w momencie rejestracji, Klient powinien zaznaczyć opcję Wysyłka zamówienia pod inny adres. Wyświetlone zostaje okno, w którym Klient może wpisać właściwy adres.

5. Jeżeli dane zostały uzupełnione, należy zaznaczyć pole Akceptuję regulamin i kliknąć przycisk Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Kliknięcie tego przycisku jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży oraz ewentualnych usług dodatkowych.

6. Aby otrzymać fakturę VAT Klient zobowiązany jest podać kompletne dane do faktury w formularzu zamówienia, na etapie składania zamówienia. W sytuacji, gdy Klient nie poda danych do faktury VAT, Sprzedawca wystawi paragon. 

7. Sprzedawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2020 r. Sprzedawca może wystawić fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej z numerem NIP Klienta wyłącznie, jeżeli przy składaniu zamówienia Klient poda swój numer NIP (VAT UE), w przeciwnym razie Sprzedawca nie będzie miał możliwości późniejszego wystawienia faktury z numerem NIP (VAT UE) Klienta.

8. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca wystawi fakturę korygującą.

9. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie przesyła na adres e-mail Klienta potwierdzenie zawarcia umowy, tj. potwierdzenie zamówienia.Ceny towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT wg obowiązującej stawki. Cena towaru nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy doliczane są do sumy należności Sprzedawcy, po wybraniu przez Klienta sposobu dostawy, wg taryf podanych w zakładce Dostawa oraz w niniejszym Regulaminie.

10. Ceny produktów objętych promocją dotyczą wyłącznie ilości dostępnych na stanie magazynowym. W przypadku chęci sprowadzenia produktu na specjalne zamówienie, Klienta obowiązuje regularna cena sprzedaży produktu. W przypadku wątpliwości Sprzedawca udziela informacji drogą elektroniczną, pod adresem e-mail sklep@winnehistorie.pl

11. Klient jest związany z ceną z chwili złożenia oferty.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach i ilościach towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, a także przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeznaczania ograniczonych ilości asortymentu do wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Realizacja zamówień następuje wg kolejności napływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.

14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w asortymencie oferowanych towarów.

15. Złożenie zamówienia jest możliwe wyłącznie dla produktów z widocznym przyciskiem “Dodaj do koszyka”. Produkty bez przycisku “Dodaj do koszyka” występują na stronach Sklepu w formie katalogu, jako baza wiedzy o produktach, które mogą być dostępne w sklepie stacjonarnym Sprzedającego, jednak ich sprzedaż wysyłkowa nie jest prowadzona przez Sklep. 

16. Składając zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z Polityką Prywatności oraz Regulaminem Sklepu.

 

§6 Realizacja zamówienia

1. Jeżeli Klient zawarł więcej niż jedną umowę, może zwrócić się z prośbą o dostawę wszystkich Zamówień jedną przesyłką. W tym celu należy powiadomić Sprzedawcę poprzez adres e-mail sklep@winnehistorie.pl.

2. Zamówienia złożone przez Klienta w Sklepie w dzień roboczy do godziny 14:00 realizowane są tego samego dnia. Zamówienia złożone przez Klienta w Sklepie w dzień roboczy po godzinie 14:00 realizowane są na następny dzień roboczy.

3. Zamówienia realizowane są zgodnie ze sposobem wysyłki wybranym przez Klienta oraz na dane Klienta wskazane podczas zakupu.

4. Sprzedawca może skontaktować się z Klientem przy użyciu danych kontaktowych podanych w Zamówieniu w celu weryfikacji prawidłowości podanych przez Klienta danych, poinformowania o wydłużonym terminie realizacji zamówienia lub wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących złożonego zamówienia.

5. Akceptując niniejszy Regulamin Klient będący osobą fizyczną wyraża zgodę na doręczenie mu zamiast paragonu faktury VAT dokumentującej zakup towarów wskazanych w Zamówieniu, jak też wyraża zgodę na to, aby wyżej wskazana faktura VAT została mu doręczona w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia. Faktury dla Klientów nie będących osobami fizycznymi również są wystawiane w formie elektronicznej i są przesyłane na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

6. Jeżeli Klient nie otrzyma swojego zamówienia w ciągu 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą. Maksymalny czas oczekiwania na zamówienie wynosi do 7 dni roboczych.

7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu płatności za zamówienie w systemie Sprzedającego.

8. Czas realizacji zamówienia nie jest tożsamy z czasem dostawy zamówienia, obejmuje on jedynie czas do momentu wydania przesyłki Przewoźnikowi.

9. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić stałą dostępność towarów oferowanych w Sklepie. W nagłych wypadkach, gdy część towarów objętych zamówieniem jest niedostępna, Sprzedawca informuje Klienta o statusie zamówienia. Klient decyduje o dalszym sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja zamówienia, oczekiwanie na dostawę brakującego towaru lub anulowanie całości zamówienia i niezwłoczny zwrot środków za zakup).

10. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy podane dane są błędne lub niekompletne, a pomimo próby kontaktu z Klientem nie udało się ich uzupełnić, a także w sytuacjach, gdy Klient nie realizował poprzednio zawartych umów ze Sprzedającym, zamówienie obejmuje produkt, który jest aktualnie niedostępny, oraz z innych przyczyn niezależnych od Sprzedającego.

11. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, włącznie z rezygnacją zakupu, do momentu wystawienia faktury lub paragonu. Wprowadzenie zmian lub rezygnacja jest możliwa wyłącznie w formie mailowej na adres sklep@winnehistorie.pl

 

§7 Dostawa

1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar pozbawiony wad.

2. Dostawa realizowana jest w formie i za pośrednictwem Przewoźnika, którego Klient wybrał podczas składania zamówienia. Sprzedawca zaleca, by przed wyborem Przewoźnika Klient zapoznał się z regulaminem świadczenia usług kurierskich.

3. Koszt wybranego sposobu dostawy ponosi Klient, chyba że dla danego zakupu obowiązuje darmowa dostawa.

4. Klient ma możliwość wyboru spośród oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy: Kurier InPost, Paczkomaty InPost. Szczegółowa taryfa kosztów dostawy na terenie Polski znajduje się w zakładce Dostawa. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach przesyłek, w tym także w wyznaczaniu kwoty tzw. darmowej dostawy.

5. Po uprzednim uzgodnieniu terminu ze Sprzedawcą, Klient może odebrać zakupiony towar osobiście w punkcie sprzedaży pod adresem ul. Konopnickiej 2a, 58-500, Jelenia Góra.

6. Czas dostawy zamówienia na terenie Polski uzależniony jest wyłącznie od wybranego Przewoźnika i szacunkowo wynosi on: InPost - 1-2 dni robocze, odbiór osobisty we wskazanym punkcie sprzedaży - 1 dzień roboczy.

7. W przypadku, gdy jedno Zamówienie obejmuje towary o różnych terminach wysyłki, całe Zamówienie zostanie wysłane w czasie równym najdłuższemu terminowi wysyłki. 

8. W celu usprawnienia procedury naprawienia ewentualnych szkód w przesyłce, Klient jest zobowiązany dokładnie sprawdzić jej stan przed potwierdzeniem odbioru. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności Przewoźnika sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą.

9. Jeżeli po rozpakowaniu przesyłki okaże się, że przesyłka została uszkodzona, a uszkodzeń tych nie można było stwierdzić przed rozpakowaniem, Klient jest zobowiązany powiadomić Przewoźnika w celu sporządzenia protokołu szkody.

10. Niezależnie od wykonania czynności wymienionych w pkt. 7 i 8, Klient może korzystać z uprawnień wynikających z przepisów Ustawy z dn. 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U.2012.1173 j.t. z późn. zm.).

11. W przypadku Klientów niebędących Konsumentem ani Przedsiębiorcą uprzywilejowanym, z chwilą wydania Zamówienia przez Sprzedawcę Przewoźnikowi, przechodzą na tego Klienta wszelkie korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 

§8 Formy płatności

1. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:

 • Płatność w formie przelewu bankowego lub elektronicznego na rachunek bankowy - Klient powinien uiścić wpłatę po otrzymaniu od Sklepu potwierdzenia zawarcia umowy wraz ze wskazaniem kwoty należnej do zapłaty,
 • Płatność gotówką lub kartą w siedzibie Sprzedawcy - w przypadku zamówień odbieranych w punkcie sprzedaży,
 • Płatność online - w formie przelewu natychmiastowego lub BLIK - Klient zostanie przekierowany do strony podmiotu świadczącego obsługę płatności online. 

2. Wpłaty w formie przelewu bankowego należy dokonać na rachunek: 06 1940 1076 3225 6211 0000 0000 Credit Agricole.

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

4. Sprzedawca nie dopuszcza możliwości łączenia różnych form płatności w jednym zamówieniu.

5. Płatność za zakupy dokonane w Sklepie powinna być zrealizowana w terminie do 3 dni od dnia dokonania zakupu. Zamówienia nieopłacone po tym terminie zostaną anulowane przez Sprzedawcę.

6. Sprzedawca zaleca, by Klient przed wyborem formy płatności zapoznał się z regulaminem świadczenia usług podmiotu obsługującego płatności.

7. Klient może zweryfikować koszty związane z wybranym sposobem płatności przed złożeniem zamówienia.

 

§9 Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) Klient będący Konsumentem (a także Przedsiębiorca uprzywilejowany) może odstąpić od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu, w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy, składając Sprzedawcy oświadczenie woli zgodnie ze sposobem przewidzianym w w/w ustawie, m.in. na adres e-mail: sklep@winnehistorie.pl, lub pisemnie w siedzibie Sprzedawcy - ARDEA Joanna Wolańska, ul. Wolności 142, 58-500 Jelenia Góra, lub pismem na adres siedziby sprzedawcy. Po złożeniu oświadczenia woli, Klientowi przysługuje 14 dni na odesłanie towaru do Sprzedającego. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient przekazał decyzję o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Możliwość odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku produktów personalizowanych na specjalne życzenie Klienta.

2. Klient może skorzystać z formularza odstąpienia, który stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Formularz ten nie jest obowiązkowy, jednak jego załączenie umożliwia sprawną identyfikację przesyłki.

3. Z wyłączeniem przypadków wskazanych w ustawie, w razie złożenia skutecznego odstąpienia od umowy, Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany jest obowiązany odesłać Sprzedawcy towar na swój koszt przesyłką pocztową poleconą lub kurierską, na adres: Winne Historie, ul. Konopnickiej 2a, 58-500 Jelenia Góra. Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany jest obowiązany ponieść bezpośredni koszt zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 20 PLN.

4. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek zwrotnych nadanych za pobraniem.

5. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, spowodowane korzystaniem z niej, w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

6. O ile uprzednio nie zostało Sprzedawcy doręczone potwierdzenie nadania przesyłki, Sprzedawca skorzysta z prawa zatrzymania i wstrzyma się ze zwrotem uiszczonej ceny do czasu zwrotu przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego świadczenia wzajemnego.

7. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta nie może odstąpić od umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w szczególności przedmioty personalizowane.

8. W przypadku zwrotu towaru przez Klienta nie będącego konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym, Sprzedawca zwraca tylko koszty zakupionego towaru. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi. Termin na zwrot towaru wynosi 14 dni od dnia doręczenia Klientowi przesyłki.

 

§10 Rękojmia i gwarancja

1. Jeżeli wydany Klientowi towar ma w jego ocenie wady, może złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi.

2. Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego, który wymienia dane potrzebne do sprawnego przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. Formularz stanowi załącznik do Regulaminu, jest dostępny w zakładce Reklamacje. Formularz reklamacyjny należy dołączyć do reklamowanego towaru.

3. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej pocztą lub osobiście pod adresem: ul. Konopnickiej 2a, 58-500 Jelenia Góra. Reklamacja powinna zawierać formularz reklamacyjny lub inne oznaczenie podmiotu składającego reklamację oraz przedmiot Reklamacji.

4. Klient otrzyma powiadomienie o rozpatrzeniu reklamacji w sposób, w jaki tego zażądał, a jeżeli nie wskazał preferowanego sposobu kontaktu Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty e-mail.

5. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek reklamowanych towarów nadanych za pobraniem. Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie reklamowanego towaru na własny koszt. Sprzedawca nie zwraca kosztów wysyłki oraz pakowania.

6. Rękojmi nie podlegają wady powstałe w wyniku nieprawidłowego użycia oraz normalnego zużycia reklamowanego produktu.

7. Jeżeli towary objęte są gwarancją producenta, wraz z towarem zostanie dostarczona karta gwarancyjna, która określa warunki realizacji uprawnień z tytułu gwarancji.

8. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz rozstrzygania sporów, w szczególności może zwrócić się o pomoc do odpowiedniego miejskiego rzecznika praw konsumenta, a także zgłaszać wszelkie uwagi, reklamacje, wnioski i prośby na adres sklep@winnehistorie.pl lub pisemnie w siedzibie Sprzedawcy.

9. Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Konsumentowi przysługuje prawo do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR). Konsument może skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail sklep@winnehistorie.pl

 

§11 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Sklep jest ARDEA Joanna Wolańska z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Wolności 142, 58-500 Jelenia Góra, adres e-mail: sklep@winnehistorie.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim.

2. Możliwe jest odwiedzanie Sklepu bez podawania danych osobowych - w przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie tzw. logi serwera, np. nazwę żądanego pliku, adres IP Klienta, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych oraz składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (tzw. logi dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony. Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej Sklepu i ulepszenia oferty. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, polegającego na optymalnym, prawidłowym prezentowaniu stron internetowych i oferty Sprzedawcy. Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia wizyty Klienta na stronie.

3. Sprzedawca gromadzi dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy zostaną dobrowolnie przekazane przez Klienta składającego zamówienie lub kontaktującego się ze Sprzedawcą (np. za pomocą formularza kontaktowego albo e-mailem). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ zawarte w nich dane są niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, w której Klient kontaktuje się ze Sprzedawcą. Bez ich podania nie można ukończyć zamówienia lub skontaktować się ze Sprzedawcą. To, jakie dane są gromadzone, wynika bezpośrednio z formularzy, do których wprowadzane są dane.

4. Z przekazanych przez Klienta danych Sprzedawca korzysta zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy i udzielenia odpowiedzi na zapytania Klienta. Ponadto jeśli stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO Klient udzieli swojej zgody na założenie konta klienta – Sprzedawca będzie przetwarzać niezbędne w tym celu dane osobowe Klienta.

5. Dane osobowe podane dobrowolnie przez Klienta przetwarzane są przez Sklep m.in. w następujących celach:

 • w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,
 • w związku z wykonaniem umowy sprzedaży,
 • w związku z wyrażeniem zgody na otrzymywanie newslettera,
 • w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • w związku z korespondencją mailową,
 • dla potrzeb technicznych i statystyk Sklepu,
 • w celach marketingowych, jeżeli Klient wyraził na to zgodę.

6. Klient ma prawo wglądu i aktualizacji jego danych osobowych. Uprawnienie to Klient może zrealizować samodzielnie poprzez dokonanie stosownych zmian na Koncie Klienta bądź zgłosić do Sklepu za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres:sklep@winnehistorie.pl, przy czym prośba taka powinna być wysłana z adresu e-mail podanego podczas rejestracji lub podanego przy realizacji zamówienia.

7. Klient podaje dane osobowe dobrowolnie, jednak sklep może odmówić zawarcia umowy, jeżeli Klient nie podał danych niezbędnych do jej ukształtowania.

8. Po całkowitym wykonaniu umowy lub usunięciu konta Klienta, przetwarzanie danych Klienta zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte, chyba że Klient wyrazi jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzeże prawo do dalszego korzystania z danych, o czym w takiej sytuacji Sprzedawca informuje w niniejszej polityce prywatności.

9. Konto Klienta może zostać usunięte w każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres e-mail: sklep@winnehistorie.pl.

10. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych swoich Klientów, stosując środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz technologicznej konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

11. Sprzedawca ujawni przetwarzane dane osobowe jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w przypadkach określonych w Regulaminie.

12. W celu wykonania umowy Sprzedawca przekazuje dane Klienta firmie kurierskiej zajmującej się dostawą, o ile jest to niezbędne do doręczenia zamówionych towarów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Zależnie od tego, którego dostawcę usług płatniczych Klient wybierze w procesie zamówienia, celem realizacji płatności Sprzedawca przekaże zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji kredytowej obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez Sprzedawcę lub przez Klienta dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli Klient założy u nich konto. W takich przypadkach w trakcie składania zamówienia Klient zostanie przekierowany na stronę dostawcy usług płatniczych, gdzie po zalogowaniu będzie mógł zrealizować płatność. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.

13. W celu obsługi i realizacji zamówień Sprzedawca korzysta również z zewnętrznego systemu zarządzania towarami. Przekazywanie i przetwarzanie danych w tym zakresie opiera się na umowie powierzenia danych.

14. Jeśli Klient udzieli w trakcie lub po złożeniu zamówienia swojej wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), Sprzedawca przekaże na jej podstawie adres e-mail i numer telefonu Klienta wybranej w procesie zamawiania firmie kurierskiej, aby mogła się ona skontaktować z Klientem przed dostarczeniem zamówienia celem awizowania lub uzgodnienia terminu dostawy. Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez wysłanie Sprzedawcy stosownej wiadomości na adres kontaktowy sklep@winnehistorie.pl lub poprzez wysłanie wiadomości bezpośrednio do firmy kurierskiej na wskazany poniżej adres kontaktowy. Po wycofaniu zgody Sprzedawca usunie podane przez Klienta w tym celu dane, chyba że Klient wyrazi wyraźną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych w innych celach lub Sprzedawca zastrzeże prawo dalszego korzystania z tych danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym w takiej sytuacji Sprzedawca informuje w niniejszej polityce prywatności.

InPost Sp. z o.o. 

ul. Wielicka 28

30-552 Kraków

15. Jeśli Klient zapisze się do newslettera, wówczas Sprzedawca będzie korzystać z przekazanych danych niezbędnych do celu regularnego przesyłania Klientowi newslettera drogą elektroniczną na podstawie udzielonej przez Klienta zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

16. W każdej chwili Klient może zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając wiadomość na adres kontaktowy sklep@winnehistorie.pl lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w newsletterze. Po wyrejestrowaniu się Sprzedawca usunie adres e-mail Klienta, o ile Klient nie wyrazi w sposób wyraźny zgody na dalsze korzystanie z danych w innych celach lub Sprzedawca nie zastrzeże prawa dalszego korzystania z tych danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym w takiej sytuacji informuje w niniejszej polityce prywatności.

17. Newsletter jest wysyłany w ramach powierzenia przetwarzania danych na zlecenie Sprzedawcy przez zewnętrznego usługodawcę, któremu Sprzedawca przekazuje w tym celu adres e-mail Klienta. Usługodawca ten ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

18. Aby uatrakcyjnić stronę internetową i umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, Sprzedawca stosuje na stronach tzw. pliki cookies. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO ochronie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, polegającego na optymalnej prezentacji oferty. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na urządzeniu końcowym Klienta. Niektóre używane przez Sprzedawcę cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym Klienta i umożliwiają Sprzedawcy rozpoznanie przeglądarki Klienta przy kolejnym wejściu na stronę (tzw. trwałe cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach dot. cookies przeglądarki internetowej Klienta.

19. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdują się wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność strony internetowej Sklepu może zostać ograniczona.

20. W imieniu i na zlecenie Sprzedawcy zewnętrzny usługodawca wykonuje usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych Sklepu. Wszystkie dane, które w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności zostały zgromadzone w ramach korzystania ze strony internetowej Sklepu lub w przewidzianych do tego celu formularzach w Sklepie internetowym, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie danych na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności. Usługodawca z którym współpracuje Sprzedawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

21. Sklep wykorzystuje Google Maps w celu wizualnej prezentacji geograficznych informacji. Google Maps jest narzędziem oferowanym przez Google Ireland Limited, spółkę prawa irlandzkiego z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (www.google.com). Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy polegającego na ułatwieniu zlokalizowania punktów sprzedaży oraz optymalnej prezentacji oferty Sprzedawcy na rynku.

22. W przypadku korzystania z Google Maps, Google będzie zapisywać i przetwarzać dane dotyczące sposobu korzystania z map i poszczególnych funkcji, w tym np. adres IP lub dane dotyczące lokalizacji użytkownika. Sprzedawca nie ma wpływu na powyższe przetwarzanie danych przez Google. Na wypadek przekazywania i przechowywania przez Google informacji na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych, amerykańska spółka Google LLC posiada certyfikat EU-USA Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

23. Aby dezaktywować usługę Google Maps i powiązane z nią przetwarzanie danych przez Google, należy wyłączyć obsługę skryptów Java w ustawieniach przeglądarki. W takim przypadku korzystanie z Google Maps nie będzie możliwe lub bardzo ograniczone.

24. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych przez Google znajdują się w polityce prywatności Google. Warunki korzystania z usługi Google Maps opisane zostały tutaj. Przetwarzanie danych następuje na podstawie wspólnych uzgodnień współadministratorów danych zgodnie z art. 26 RODO. Zapisy porozumienia zawartego pomiędzy współadministratorami są dostępne tutaj.

25. Celem zabezpieczenia przed spamem oraz zapobiegania nadużyciom i nieprawidłowemu użytkowaniu formularzy internetowych Sklepu, z niektórymi formularzami na stronach internetowych Sklepu zintegrowane zostało narzędzie Google reCAPTCHA oferowane przez firmę Google Ireland Limited, spółkę prawa irlandzkiego z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (www.google.com). Poprzez weryfikacje wprowadzonych do formularza danych, narzędzie to zapobiega wykorzystywaniu na stronach Sklepu zautomatyzowanych oprogramowań – tzw. botów mogących zakłócać prawidłowe używanie stron internetowych Sklepu. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, polegającego na ochronie strony Sprzedawcy przed potencjalnymi nadużyciami i zapewnieniu jej bezawaryjnego funkcjonowania.

26. Google reCAPTCHA wykorzystuje za pomocą kodu zapisanego na stronie, tzw. JavaScript rozwiązania takie jak np. pliki cookies służące analizie korzystania przez Klienta ze strony Sklepu. Dane te wraz z adresem IP Klienta zostaną pobrane przez Google automatycznie i zapisane na jego serwerach zlokalizowanych w USA. Dane osobowe wprowadzane przez Klienta w poszczególnych polach formularzy nie będą odczytywane lub zapisywane.

27. Na wypadek przekazywania i przechowywania przez Google informacji na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych, amerykańska spółka Google LLC posiada certyfikat EU-USA Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

28. Klient może zapobiec rejestrowaniu przez Google za pomocą JavaScript, względnie plików Cookies danych dotyczących korzystania przez Klienta ze strony internetowej Sklepu (w tym adresu IP Klienta), zmieniając w tym celu ustawienia przeglądarki w zakresie obsługi plików Cookies lub wyłączając obsługę skryptów JavaScript. Proszę uwzględnić, iż korzystanie z niektórych funkcjonalności strony internetowej Sklepu może zostać wówczas ograniczone.

29. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych przez Google znajdują się w polityce prywatności Google.

30. Na stronie internetowej Sklepu używane są tzw. wtyczki serwisów społecznościowych. Wyświetlając stronę internetową Sklepu zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Klienta nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google, Twitter lub Instagram. Dzięki tej integracji usługodawcy serwisów społecznościowych otrzymują informację, że przeglądarka Klienta wyświetliła stronę Sklepu, niezależnie od tego, czy Klient posiada profil u danego usługodawcy i czy jest u niego w danej chwili zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP Klienta) jest przez przeglądarkę Klienta przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (większość serwerów znajduje się w USA) i tam przechowywana. Jeśli Klient zalogował się do jednego z serwisów społecznościowych, wówczas usługodawca ten może bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie Sklepu do profilu Klienta w danym serwisie społecznościowym. Jeśli Klient użyje konkretnej wtyczki, np. kliknie na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, wówczas odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje te zostaną poza tym opublikowane w serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako kontakty/znajomi Klienta. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, polegającego na optymalnej prezentacji strony internetowej Sklepu i oferty na rynku.

31. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez usługodawców serwisów społecznościowych oraz prawa Klienta w tym zakresie, jak również możliwość nawiązania kontaktu i dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Klienta, opisane zostały w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

32. Jeśli Klient nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie wizyt na stronie internetowej Sklepu bezpośrednio profilowi Klienta w danym serwisie, wówczas przed wizytą na stronie Sklepu Klient musi wylogować się z poszczególnych serwisów społecznościowych. Klient może również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek społecznościowych stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki.

33. Aktywność Sprzedawcy na portalach społecznościowych służy zapewnieniu aktywnej komunikacji ze stałymi i potencjalnymi Klientami. Za pomocą mediów społecznościowych Sprzedawca informuje również o produktach i aktualnych promocjach.

34. W przypadku odwiedzin profilu/konta Sprzedawcy w portalu społecznościowym, dany portal społecznościowy może za pomocą plików cookies w celach badania rynku i reklamowych automatycznie gromadzić i przetwarzać dane osobowe Klienta i tworzyć na ich podstawie pseudonimowane profile użytkowników. Pseudonimowane profile tworzone są np. w celu umożliwienia wyświetlenia reklamy odpowiadającej zainteresowaniom Klienta.

35. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, polegającego na zapewnieniu optymalnej komunikacji z klientami i prezentacji oferty na rynku. Jeśli portal społecznościowy poprosi Klienta (np. za pomocą pola checkbox) o udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, wówczas podstawą prawną ich przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

36. W przypadku portali społecznościowych mających siedzibę w USA obowiązuje porozumienie EU–US Privacy Shield (tzw. tarcza prywatności). W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Aktualny certyfikat danego portalu społecznościowego z siedzibą w USA dostępny jest pod tym linkiem.

37. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych Klienta przez poszczególne portale społecznościowe, jak również możliwość nawiązania kontaktu, złożenia zapytań dot. ustawień prywatności lub wniosku dot. realizacji uprawnień Klienta, w szczególności prawa do sprzeciwu, opisane zostały w politykach prywatności poszczególnych portali społecznościowych.

38. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 • zgodnie z art. 15 RODO: prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych w zakresie określonym w tym artykule;
 • zgodnie z art. 16 RODO: prawo do sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;
 • zgodnie z art. 17 RODO: prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), zapisanych przez Sprzedawcę danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne: – do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; – do wywiązania się z prawnego obowiązku; – z uwagi na względy interesu publicznego; – do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • zgodnie z art. 18 RODO: prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile: – prawidłowość tych danych osobowych jest przez Klienta kwestionowana; – przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Klient sprzeciwia się ich usunięciu; – Sprzedawca nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne Klientowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; – Klient wniósł na podstawie art. 21 sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 • zgodnie z art. 20 RODO: prawo do otrzymania dostarczonych Sprzedawcy danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi;
 • zgodnie z art. 77 RODO: prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych „UODO”).

39. Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu zabezpieczenia swoich prawnie uzasadnionych interesów, wówczas Klient może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych w takim celu – ze skutkiem na przyszłość. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, Klient może zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, Klientowi przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji. Po skorzystaniu przez Klienta z prawa do sprzeciwu Sprzedawca nie będzie kontynuować przetwarzania danych osobowych Klienta, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec interesów i praw Klienta, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń. Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku Sprzedawca nie będzie kontynuować przetwarzania danych osobowych Klienta do powyższego celu.

 

§12 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca nie odpowiada za szkody poniesione przez Klienta spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Klienta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Klienta wirusami, a także skutki udostępnienia loginu oraz hasła osobie trzeciej.

2. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone.

3. Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność za wady fizyczne towarów. Postanowienie nie znajduje zastosowania, jeżeli umowę sprzedaży zawarł Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.

4. Sprzedawca o zmianach regulaminu poinformuje Klientów za pośrednictwem poczty e-mail na minimum 14 dni przed planowanym wejściem w życie zmian. W terminie poprzedzającym zmianę zarejestrowany Klient ma prawo bez podania przyczyny wypowiedzieć umowy o świadczenie usług droga elektroniczną, przesyłając Sprzedawcy oświadczenie woli za pośrednictwem poczty e-mail.

 

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl